Hledáte odbornou psychiatrickou pomoc s osobním přístupem? Naše služby jsou zajišťovány v unikátních prostorách nově vybudového Centra duševní rehabilitace, kde využíváme nejmodernější metody a technologie. Využijte možnost osobní konzultace u vysoce kvalifikovaných expertů v oblasti současné psychiatrie.


Seznam obtíží, které u nás můžete řešit
ADHD

Porucha pozornosti a hyperaktivity je neurovývojové onemocnění, které se projevuje obtížemi se soustředěním, přizpůsobením aktivit a zvýšenou impulzivitou.

Bipolární poruchy

Bipolární porucha je charakterizována jako závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu.

Depresivní stavy

Depresivní stavy se projevují dlouhodobým smutkem, pocitem beznaděje nebo apatie, což vede ke ztrátě radosti z aktivit a činností, které nám dříve přinášely potěšení.

Fobie a úzkostné stavy

Fobie je patologický strach doprovázený úzkostí z určitého jevu, osoby, zvířete nebo situace. Tento stav výrazně ovlivňuje život člověka, a nutí jej k vykonávání určitých činností, které by jinak neprováděl, nebo mu naopak brání v běžných aktivitách.

Nezvládání emocí

Takzvaný Anger Management se často věnuje lidem, kteří se potýkají s obtížným ovládáním svého vzteku a emocí. Jeho cílem je zlepšit schopnost řídit reakce na frustraci a stresové situace. Tato specifická osobnost trpí výraznou emocionální nestabilitou, což se projevuje charakteristickými výkyvy emocí různé intenzity. Časté jsou také projevy impulzivního chování a může se též objevovat sklon k agresi.

Nezvladatelný smutek (Ztráta blízké osoby)

Ztráta blízké osoby obvykle vyvolá celé spektrum psychologických reakcí, mezi jinými omezení společenských aktivit, hluboký zármutek, pochybnosti o vlastní životní roli a návaly samoty.

Obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD)

Jsou to často se vyskytující úzkostné poruchy, které se vyznačují tzv. vtíravými myšlenkami (vlastní nechtěné a opakující se myšlenky, nazývané obsese) a/nebo nutkavými opakujícími se jednáními (kompulze).

Panické ataky

Charakterizují se opakujícími se záchvaty silné úzkosti a strachu, spojenými s obavami o možnost výskytu nebezpečných událostí. Na rozdíl od fobií nejsou tyto ataky vázané na konkrétní situace, mohou se vyskytnout kdekoliv a kdykoliv.

Poruchy příjmu potravy

Jsou to duševní poruchy, které se vyznačují neschopností regulovat příjem potravy v odpovídajícím množství a těsně souvisí s narušeným vnímáním vlastního těla (porušeným sebeobrazem). Nejčastěji se v tomto kontextu hovoří o mentální anorexii a bulimii.

Poruchy přizpůsobení

O poruchách přizpůsobení (adaptace) hovoříme v případech, kdy se v důsledku významné životní změny nebo stresové události (včetně vážných tělesných onemocnění) objeví stav subjektivní úzkosti a dalších emočních narušení, které negativně ovlivňují schopnost sociálního fungování a výkonu v klíčových životních rolích.

Poruchy spánku

Termín poruchy spánku zahrnuje různé stavy, které ovlivňují kvalitu, načasování nebo délku spánku. Tato kategorie zahrnuje obtíže s usínáním nebo udržením spánku, zvýšenou nespavost až po problémy s ranním buzením a dokonce i abnormální chování během spánku.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) představuje opožděnou nebo prodlouženou reakci na výraznou traumatičně událost nebo ohrožení. Kromě toho existuje možnost, že po opakované nebo přetrvávající extrémní zátěži (např. tělesné nebo sexuální zneužívání v dětství, případně mučení) dojde k trvalé změně osobnosti.


Mám zájem o psychiatrickou péči

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Kdo se o vás bude starat
MUDr. Martin Hollý, MBA | Centrum duševní rehabilitace Beroun

MUDr. Martin Hollý je významný český psychiatr a sexuolog. Klinické zkušenosti získával na psychiatrickém oddělení nemocnice ve slovenském Trenčíně, od roku 1996 v pražských Bohnicích. V letech 2008 - 2022 působil jako ředitel této největší psychiatrické instituce v ČR. Podílel se na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče a její implementaci. Vedle organizační práce a implementace strategických plánů se věnuje klinické práci v ambulanci. Dr. Hollý se specializuje zejména na oblast sexuálních dysfunkcí a řešení širokého spektra navazujících partnerských problémů a párového soužití.

Párové a rodinné poradenství vysoce efektivně přispívá k při léčbě širokého spektra psychických problémů jako je například deprese, strach, stres a různé závislosti. Často je nezbytnou podmínkou pro jejich zvládnutí. Samostatnou a většinou nezbytnou kapitolou jsou párové konzultace v případě potíží, které se nedaří jinak zlepšit, při rozchodech a rozvodech a v řešení dopadu takových situací na rodinné příslušníky.

Obtíže v sexuální oblasti jsou velmi časté a mohou být způsobeny řadou faktorů. Velmi často způsobují, že jeden z páru a často oba nemohou mít žádnou sexuální aktivitu, anebo z ní nemají žádné potěšení. Sexuální dysfunkce mohou být způsobeny fyzickými, psychologickými a emocionálními faktory, které často působí v kombinaci. Svěřit se a sdílet tyto obtíže je složité a často nepříjemné, a to i s Vaším partnerem. Mnoho lidí tím prochází, aniž by hledali řešení a specialistu vyhledají až v okamžiku kdy je vztah s partnerem v krizi, která samozřejmě způsobuje negativní emocionální stavy.

Dr. Hollý v CDR Beroun nabízí unikátní léčebný plán vytvořený na Vaši specifickou situaci a potřeby. V závislosti na Vašem stavu můžete využít individuální sezení/terapii na kterou můžeme navázat strukturovanými programy.

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D. | Centrum duševní rehabilitace Beroun

MUDr. Pavel Doubek je český psychiatr s dlouholetou praxí v léčbě akutních a chronických duševních onemocnění, v konziliární psychiatrii a v chronobiologické léčbě. Klinické zkušenosti získával v letech 1994 – 2023 na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2001 až do současnosti je odborným asistentem v oboru psychiatrie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje výzkumným i klinickým aplikacím chronobiologické léčby a zejména chronobiologické fototerapie v léčbě duševních poruch.

Dr. Doubek je odborníkem na léčbu afektivních poruch (poruch nálady). Specializuje se zejména na léčbu bipolární poruchy.

Těžké deprese mají často velmi zničující efekt na kvalitu Vašeho života. Často prožíváte neudržitelné a přemáhající pocity smutku a beznaděje, které Vám znemožňují v životě fungovat. V těchto případech jsou Vaše obtíže natolik silné, že Vás omezují ve všech běžných aktivitách. Můžete často myslet na smrt a mít sebevražedné myšlenky. Tento stav Vás může ohrozit na životě, pokud nevyhledáte odbornou pomoc.

U bipolární poruchy, také známé jako „manio-depresivní porucha“ jsou typické extrémní výkyvy  nálady. Typicky se jedná o vysoce energetické, patologicky pozitivní stavy, které mohou přejít  rychle a přímo do hluboké deprese. Tato forma se těžko diagnostikuje, protože se většinou projevuje těžkým a intenzivním depresivním stavem, který může být extrémně silný. K příznakům mohou patřit i bludná přesvědčení a jiné. Proto v tomto případě může být velmi složité fungovat v běžném životě, v práci a samozřejmě v rámci rodiny. Tyto problémy často vyvolají přehnané pocity viny a studu. Léčbu zde není jednoduché nastavit a vyžaduje velkou míru zkušeností a odbornosti.

Dr. Doubek využívá pro léčbu nejmodernější metody a farmaka, včetně léčby „jasným světlem“ a moderními technologiemi (např. rTMS), která přináší výborné výsledky. Můžete využít individuálních konzultací, kde se dozvíte více ke všem možnostem akutní a dlouhodobé léčby.

MUDr. David Pánek, Ph.D. | Centrum duševní rehabilitace Beroun

MUDr. David Pánek je neurolog a psychosomatik. Hlavní oblastí jeho zájmu jsou chronické zdravotní obtíže, které se týkající především nervového či pohybového aparátu. V diagnostice a léčbě využívá standardní západní medicínské přístupy rozšířené o moderní neurostimulační techniky (transkraniální magnetické či elektrické stimulace – rTMS, tDCS), přístupy integrativní medicíny založené na východních medicínských postupem (akupunktura, fytoterapie) a hlubinné psychoanalytické postupy. Terapeutické programy často integruje do týmové práce s fyzioterapeutem a psychoterapeutem.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace – rTMS – jedná se moderní neurostimulační terapeutickou metodu, která umožňuje prostřednictvím přesně definovaného magnetického pole stimulovat určitou část mozku s následným terapeutickým efektem. Používá se v kombinaci s farmakologickou léčbou nebo samostatně. Hlavními indikacemi jsou lehké až středně těžké depresivní stavy, léčba afektivních poruch, závislosti, poruchy úzkostného spektra a tinnitus. . S ohledem na bezpečnost pacienta se jedná o metodu bezpečnou, bezbolestnou, dobře snášenou s minimem nežádoucích účinků a komplikací

Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem – tDCS – jedná se o moderní neurostimulační terapeutickou metodu, která umožňuje prostřednictvím slabého stejnosměrného proudu stimulovat definovanou oblast mozku. Používá se při lehčích depresivních stavech, při poruchách spánku, problémech s koncentrací a zhoršením kognitivních funkcí, jako podpůrná metoda při léčbě závislostí a poruch příjmu potravy. S ohledem na bezpečnost pacienta se jedná o metodu bezpečnou, bezbolestnou, dobře snášenou s minimem nežádoucích účinků a komplikací.

MUDr. Matěj Kasal | Centrum duševní rehabilitace Beroun

MUDr. Matěj Kasal je expertem zejména pro naléhavé akutní stavy, jako jsou těžké úzkostné a depresivní poruchy. Je zkušený v řešení terapie u obtížně spolupracujících pacientů a dále v krizové intervenci, včetně pacientů se sebevražednými myšlenkami.

Jeho odborné zaměření je akutní psychiatrie – zejména naléhavé stavy ve smyslu těžkých depresivních a úzkostných poruch, schizofrenie a jiných psychotických onemocnění, péče o obtížně spolupracující pacienty v rámci léčby, krizová intervence i u pacientů se sebevražednými myšlenkami. Dále pak farmakoterapie (léková terapie) – řešení situací, kdy pacient užívá vícero léčiv (tzv. Polypragmázie), lékové intervence u poruch osobnosti, psychosomatických problémů, depresí a jiných psychiatrických onemocnění. Věnuje se také edukaci a motivaci (edukační a motivační intervence pro pacienty s psychickými problémy), psychoterapii a hypnoterapii – zejména krátkodobé individuální psychoterapeutické vedení s hlavními aplikovanými směry logoterapie, existenciální analýzy a klinické hypnózy.

 

Zkušenosti:

Atestovaný psychiatr s praxí zejména z Ústřední vojenské nemocnice, CDZ Prahy 6. Obsahem praxe byli všechny aspekty psychiatrické péče, tedy konziliární, akutní, psychoterapeutická, terénní i ambulantní péče.

Autor několika článků v tuzemských i zahraničních odborných časopisech s hlavními tématy hraniční poruchy osobnosti, léčby neklidu a umělé inteligence.

Autor desítek přednášek na vědeckých konferencích.

Voják v záloze po 14 letech služby vojenskému zdravotnictví.

MUDr. Lucie Green | Centrum duševní rehabilitace Beroun

MUDr. Lucie Green vystudovala I. Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Klinické zkušenosti získávala jak v České republice, tak na i na soukromých psychiatrických klinikách ve Velké Británii. Zde se věnovala zejména léčbě závislostí a úzkostně-depresivních poruch. Má mnohaletou zkušenost v řízení pracovních kolektivů v soukromých společnostech s různým zaměřením, včetně nemocničních provozů. Vybudovala několik společností se zaměřením na management consulting/HR a informační technologie.

Věnovala se také různým aspektům řízení lidských zdrojů a jejich rozvoji. V této oblasti se specializovala na poradenství mezinárodním společnostem v zaměstnaneckých programech pro řešení krizových situací, stresové zátěže, prevence konfliktu a další. Dr. Green má na starosti koordinaci a řízení prémiové péče. Největší význam klade na celostní, komplexní a multidisciplinární přístup k léčbě o klienta, s využitím nejmodernějších přístrojových a terapeutických metod. (Fototerapie, virtuální realita, tDCS, rTMS a další)

V případech, kdy si nejste jistí, jakou léčbu přesně potřebujete a jaké možnosti terapie Vám Centrum duševní rehabilitace nabízí, můžete využít možnost individuální konzultace.

Cena služby

Vstupní psychiatrické vyšetření 7 500 Kč
Objednat
Kontrolní psychiatrické vyšetření 5 000 Kč
Objednat
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
*
Chcete vědět více informací o vyšetření? Rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy.
Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
Neinvazivní monitorování krevního tlaku
Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
Magnetická rezonance
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.

To vše v našich partnerských zařízeních: Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Gynekologie Vinohrady, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

Zaujala vás nabídka a chcete se dozvědět více informací?

nebo nám zanechte telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.

P a r t n e ř i