Altoa s.r.o.

se sídlem: Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1 - Josefov
IČ: 02620995 | DIČ: CZ02620995
bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Štefánikova 267/22, 150 00 Praha 5
číslo účtu: 115–4008640297 / 0100
IBAN: CZ5401000001154008640297
BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX|

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221494

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Altoa s.r.o., se sídlem Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČ: 02620995, DIČ: CZ02620995, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221494 (dále jen „zprostředkovatel“, nebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 2636 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy či internetové objednávky (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi zprostředkovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“, nebo „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele.
Internetový obchod je zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese altoa.cz (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2
Zprostředkovatel nabízí na svém webovém rozhraní obchodu služby týkající se zprostředkování expresních termínů na vyšetření, klientských karet, zdravotních programů nad rámec zdravotního pojištění, pracovnělékařských služeb, a testů na COVID 19 (dále jen „služby“) zájemci u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Služby a smluvní poskytovatelé zdravotních služeb jsou blíže specifikováni na webové stránce.
1.3
Smlouva o zprostředkování zdravotnických služeb může být uzavřena i ve prospěch třetí osoby (dále jen „ošetřovaný“).
1.4
Prodávající dále na webové stránce nabízí prodej ochranných prostředků a zdravotnického materiálu (dále jen „zboží“).
1.5
Znění těchto obchodních podmínek může zprostředkovatel/prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek II.
Objednávky zboží či služeb bez nutné registrace

2.1
Zájemce/kupující může provádět objednávání zboží či služeb bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2
Při objednávání zboží nebo služeb je zájemce/kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje jsou zprostředkovatelem/prodávajícím považovány za správné.

Článek III.
Objednávky služeb s registrací

3.1
Po zakoupení služby klientské karty je uzavřena smlouva a zájemci, příp. ošetřovanému bude zaslána zákaznická karta do 5-ti pracovních dnů.
3.2
Přes webové stránky se zájemce či ošetřovaný přihlásí do klientské zóny, kde bude vyzván k vyplnění svého jedinečného zákaznického čísla z doručené karty. Poté bude vyzván k vyplnění svých osobních údajů.
3.3
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je zájemce či ošetřovaný povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zájemcem, či ošetřovaným v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou zprostředkovatelem považovány za správné.
3.4
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce či ošetřovaný je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
3.5
Zájemce či ošetřovaný není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
3.6
Zprostředkovatel může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když zájemce svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zájemce poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto obchodních podmínek.
3.7
Zájemce či ošetřovaný bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek IV.
Uzavření smlouvy

4.1
Veškerá prezentace zboží či služeb umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakterua zprostředkovatel/prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb či zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží či službách, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží či služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží či služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3
Pro objednání zboží či služby vyplní zájemce/kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje mimo jiné následující informace:
 1. popis objednané služby či zboží, včetně ceny,
 2. způsob úhrady ceny zboží či služby (dále společně jen jako „objednávka“).
4.4
Před zasláním objednávky zprostředkovateli/prodávajícímu je zájemci, nebo kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zájemce/kupující zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem/prodávajícím považovány za správné.
4.5
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zájemce/kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží či službu, cenu, osobu zájemce/kupujícího způsob úhrady ceny, je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení zájemce/kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
4.6
Zprostředkovatel/prodávající obdržení objednávky zájemci/kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři (dále jen „elektronická adresa zájemce“).
4.7
Zprostředkovatel/prodávající je vždy oprávněn požádat zájemce/kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4.8
Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
4.9
Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem/prodávajícím a zájemcem/kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zprostředkovatelem/prodávajícím zaslána zájemci/kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce/kupujícího a současně přijetím úhrady ceny v případě, že se jedná o poskytnutí jednorázové služby či dodání zboží.
4.10
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zprostředkovatel/prodávající splnit, zašle zájemci/kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko zájemce/kupujícího
4.11
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací zájemce/kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
4.12
Zájemce/kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zájemci/kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zájemce/kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek V.
Cena zboží či služby a platební podmínky

5.1
Cenu zboží či služby dle smlouvy může zájemce/kupující uhradit zprostředkovateli následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate, resp. ComGate Payments, a.s.;
 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet zprostředkovatele č. 115–4008640297 / 0100, vedený u společnosti
  Komerční Banka a.s. (dále jen „účet zprostředkovatele“), objednávka je v tomto případě ze strany
  zprostředkovatele/prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na účet zprostředkovatele/prodávajícího;
 3. bezhotovostně platební kartou.
5.2
Zprostředkovatel/prodávající nepožaduje od zájemce/kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
5.3
V případě bezhotovostní platby je zájemce/kupující povinen uhradit cenu zboží či služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zájemce/kupující uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele/prodávajícího.
5.4
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zprostředkovatel/prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zájemci/kupujícímu daňový doklad – fakturu. Zprostředkovatel/prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zprostředkovatel/prodávající zájemci/kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zájemce/kupujícího.

Článek VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1
Zájemce, je-li spotřebitel, je oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od objednání zboží či služby. Odstoupení od smlouvy může zájemce/kupující zaslat v elektronické formě (e-mail) nebo v písemné podobě na adresu sídla zprostředkovatele/prodávajícího.
6.2
V případě odstoupení dle odstavce 6.1 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.
6.3
V případě, že k odstoupení od smlouvy dojde ve lhůtě 48 hodin před rezervovaným termínem služby (zejm. při zakoupení expresního vyšetření, či testu na nový typ koronaviru SARS-CoV-2, resp. onemocnění COVID-19) je zprostředkovatel povinen vrátit zájemci plnou odměnu za zajištění služby. Zájemce je povinen o svém rozhodnutí zrušit rezervaci termínu služby informovat zprostředkovatele, a to prostřednictvím emailového sdělení adresovaného výlučně na kontaktní emailovou adresu: klient@altoa.cz. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není omezeno 48hodinovým limitem.
6.4
Dojde-li k tomu, že zájemce zruší rezervaci termínu služby v období 48 hodin před rezervovaným termínem, odměna za zprostředkování služby se zájemci nevrací v plné výši, ale snížená o částku odpovídající administrativnímu poplatku ve výši 20 % z ceny zprostředkování, neboť tato část odměny je jednostranně započtena na úhradu storno poplatku za pozdní zrušení rezervace termínu služby. V této souvislosti bere zájemce na vědomí, že v předchozí větě uvedené právo na odstoupení pozbývá platnosti okamžikem, kdy došlo k zahájení rezervovaného termínu na základě smlouvy, přičemž před tím, než nastal uvedený okamžik, nebylo zprostředkovateli prokazatelně doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.
6.5
V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 6.3 a 6.4 obchodních podmínek vrátí zprostředkovatel/prodávající peněžní prostředky přijaté od zájemce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zájemce, a to bankovním převodem.
6.6
Odstoupí-li zájemce od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a zprostředkovatel s plněním na základě výslovné žádosti zájemce začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zájemce zprostředkovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
6.7
Pokud zájemce bez toho, aby informoval zprostředkovatele, nevyužije rezervovaný termín služby nebo nečerpá rezervovanou službu, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny za zprostředkování služby.
6.8
V případě odstoupení od smlouvy na zakoupené zboží, je prodávající povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízeného prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.
6.9
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Článek VII.
Zprostředkování služby či zboží

7.1
V klientské zóně zájemce/ošetřovaný uvidí seznam zprostředkovaných služeb. V elektronickém formuláři zájemce/ošetřovaný uvede, o jaké služby má zájem, zvolí preferovaná data služby a vloží pdf/jpg/png žádanku, má-li jí k dispozici.
7.2
Zájemce/ošetřovaný je následně kontaktován koordinátorem zdravotní péče, se kterým si potvrdí termín poskytnutí zdravotní služby.
7.3
Zájemce/ošetřovaný je oprávněn požádat o změnu termínu operačního zákroku nejméně 5 dní před naplánovaným operačním zákrokem. V tom případě je mu nabídnut náhradní termín. V případě nutnosti změny termínu operačního zákroku z objektivních důvodů (nemoc, špatné výsledky předoperačního vyšetření i jiné) ve lhůtě kratší jak 5 dnů před plánovaným operačním zákrokem, je zájemci/ošetřovanému nabídnut jiný termín.
7.4
V domluvený termín se zájemce/ošetřovaný ohlásí na recepci poskytovatele zdravotních služeb, kde bude vyzvednut pověřeným pracovníkem. Pracovník zájemce/ošetřovaného doprovází po celou dobu jeho návštěvy a poskytování zdravotních služeb.
7.5
V případě neomluvené absence zájemce/ošetřovaného bude do klientské zóny zadána informace „Nevyčerpal – Odepsat službu“ a celá cena služby zůstává zprostředkovateli. V opačném případě bude zadáno „Vyčerpal“. Služba se zájemci/ošetřovanému odepisuje v klientské zóně.
7.6
Lékař má z objednávacího systému informaci o návštěvě zájemce/ošetřovaného.
7.7
Po absolvovaném vyšetření jsou zájemci/ošetřovanému do „x“ dní nahrány zprávy a výsledky do klientské zóny. Do budoucna budou recepční vkládat zprávy s příznakem (ambulantní zpráva, zpráva z MR, atd.) a lokalitou (převzato z LESKU).
7.8
Po nahrání výsledků je zájemce/ošetřovaný kontaktován pověřeným pracovníkem a domluví se na schůzce, pokud bude klient potřebovat vysvětlit výsledky vyšetření apod.
7.9
Zájemce/ošetřovaný uzavřením smlouvy o zprostředkování zdravotních služeb bere na vědomí a souhlasí s tím, že sjednanému poskytovateli zdravotních služeb bude úhrada za poskytované zdravotní služby uhrazena z veřejného zdravotního pojištění (popř. jiného pojištění ošetřovaného) na základě vykázání zdravotní služby sjednaným poskytovatelem zdravotních služeb, a to
s výjimkou zdravotních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo které budou poskytnuty zájemci/ošetřovanému, který není pojištěncem zdravotní pojišťovny v rámci veřejného zdravotního pojištění.
7.10
Při objednání zboží zájemce/kupující označí jím zvolené zboží a postupuje v objednávce dle pokynů a zprostředkovatelem/prodávajícím stanoveným postupem na webové stránce zprostředkovatele/prodávajícího.

Článek VIII.
Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1
Zájemce nabývá nároku na zprostředkování požadované služby zaplacením celé ceny služby.
8.2
Zprostředkovatel/prodávající není ve vztahu k zájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3
Zájemce/ošetřovaný bere na vědomí, že ke každému úkonů v rámci služeb se vyžaduje jeho informovaný souhlas. V případě, že tento souhlas smluvnímu zařízení poskytujícímu zdravotnické služby neposkytne ošetřovaná osoba, smlouva se od počátku ruší.

Článek IX.
Ochrana osobních údajů

9.1
Zprostředkovatel/prodávající, jakožto správce osobních údajů, které mu budou zájemcem či ošetřovaným (dále společně jen „subjekt údajů“) poskytnuty, zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2
Zprostředkovatel/prodávající bude zpracovávat tyto osobní údaje subjektu údajů:
 1. adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a IP adresa,
 2. popisné údaje, např. číslo bankovního účtu,
 3. další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, soubory cookies aj.),
 4. citlivé údaje – zejména údaje o zdravotním stavu včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb.

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“),
a to na základě:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy,
 • oprávněného zájmu zprostředkovatele,
 • souhlasu subjekt údajů se zpracováním osobních údajů.
9.3
Zpracováním osobních údajů zájemce může zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
9.4
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ze smluvního vztahu mezi zájemcem a zprostředkovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li závazný právní předpis jinak).
9.5
Zprostředkovatel tímto poučuje subjekt údajů o jeho právech, jenž jsou následující:
 1. právo znát účel zpracování osobních údajů,
 2. právo znát kategorie dotčených osobních údajů,
 3. právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 4. právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. právo na přenositelnost osobních údajů,
 6. právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 8. právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
 9. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
 10. skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 11. právo být informován, pokud Správce hodlá zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.
9.6
Subjekt údajů má právo neposkytnout zprostředkovateli své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje zprostředkovatel subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.
9.7
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zprostředkovatel povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
9.8
Pokud má subjekt údajů za to, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany zprostředkovatele k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může se subjekt údajů domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete zprostředkovateli požádat o:
 1. opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní
  povinnosti), popřípadě
 2. omezení (blokaci) zpracování.
9.9
Zprostředkovatel vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení žádosti. Se svými podněty se subjekt údajů může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek X.
Cookies

10.1
Proti použití souborů cookies během prohlížení této webové stránky máte možnost vznést námitku na altoa@altoa.cz.
10.2
Zprostředkovatel/prodávající užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 2. fungování webových stránek;

Sběr cookies za účelem uvedeným v písm. a) a b) se považuje za zpracování osobních údajů.

10.3
Zprostředkovatel/prodávající zpracovává tyto osobní údaje na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu zprostředkovatele/prodávajícího.
10.4
Zprostředkovatel/prodávající upozorňuje návštěvníka webové stránky, že webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu zprostředkovatele námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu: Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1 – Josefov. Námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
10.5
Vznese-li návštěvník webové stránky námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
10.6
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
10.7
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Rehabilitační nemocnice Beroun a Nemocnice Hořovice.
10.8
Návštěvník webové stránky má právo:
 1. požadovat po zprostředkovateli/prodávajícím informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 2. vyžádat si u zprostředkovatele/prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 3. požadovat po zprostředkovateli/prodávajícím výmaz těchto osobních údajů – zprostředkovatel/prodávající výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy zprostředkovatele/prodávajícího,
 4. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Článek XI.
Doručování

11.1
Oznámení týkající se vztahů zprostředkovatele/prodávajícího a zájemce/kupujícího, zejména týkající se odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo elektronickou poštou, není-li v smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného zájemcem/kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zájemcem/kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno
11.2
Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
11.3
Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty zájemce/kupujícího či uvedenou zájemcem/kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce zprostředkovatele/prodávajícího.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1
Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3
Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není volně přístupná.
12.4
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
12.5
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
12.6
Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Praze dne 01. března 2021

Zobrazit v pdf