Zásady zpracování osobních údajů Správcem


Správce osobních údajů

 

Altoa s.r.o., se sídlem: Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1 – Josefov, IČ: 02620995 (dále jen "Správce").  

Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva; poskytování osobních údajů je povinností Subjektu údajů, která vyplývá z předmětné smlouvy. Dalším právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce či souhlas subjektu údajů.Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti Správce dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“) – pro účely vedení účetnictví a dále například pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, apod. Účelem zpracování osobních údajů jsou i oprávněné zájmy Správce např. vymáhání pohledávek, přímý marketing atd. Zpracování osobních údajů o zdravotním stavu se děje za účelem předání těchto údajů smluvním poskytovatelům zdravotních služeb.Příjemci osobních údajů

 1. Orgány veřejné moci (zejména správní orgány)
 2. Poskytovatelé údržby informačního systému
 3. Další příjemci dle potřeb a pokynů Subjektu údajů, zejména poskytované zdravotních služeb
 4. Dodavatelé Správce, kterými jsou osobní údaje zpracovávány


Dotčené osobní údaje

Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména:

 1. adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a IP adresa,
 2. popisné údaje, např. číslo bankovního účtu,
 3. další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení, soubory cookies aj.),
 4. citlivé údaje – zejména údaje o zdravotním stavu včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb.


Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy či doby uvedené v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /dále jen „Nařízení“/, popř. podle zákona přijatého Parlamentem České republiky podle uvedeného nařízení.


Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje Subjekt údajů
, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, resp. též i bez jeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. b), c) Nařízení, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je účel zpracování shora uvedený,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nepředá osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným příjemcům nebo třetím stranám,
 • Subjekt údajů má právo:
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem a v případě jejich neposkytnutí nebude možné poskytnout subjektu údajů plnění dle smlouvy.