Právní prohlášení


Podmínky užití webových stránek a ochrana osobních údajůPodmínky užití webových stránek

Přístup k webovým stránkám www.altoa.cz a jejich používání se řídí těmito Podmínkami. Užitím webových stránek www.altoa.cz (dále jen „Stránky"), tzn. vstupem Uživatele na Stránky a využíváním služeb poskytovaných na Stránkách vyjadřujete, jakožto Uživatel Stránek (dále jen „Uživatel“), svůj souhlas s těmito Podmínkami užití Stránek (dále jen „Podmínky").

Stránky jsou provozovány společností Altoa s.r.o., IČ: 02620995, se sídlem Maiselova 38/15, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 221494 (dále jen „Provozovatel“).

Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel Stránek si vyhrazuje právo uvedené Podmínky na Stránkách kdykoliv změnit zejména formou jejich aktualizace, doplnění či odstranění. K podstatným změnám Podmínek, obsahu Stránek a ke změnám jejich používání bude vždy připojeno datum účinnosti takové změny. Jakékoliv používání Stránek Uživatelem po provedení uvedené změny znamená souhlas se změněnými Podmínkami.

Charakter Stránek je čistě informativní. Provozovatel neposkytuje Uživatelům jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na Stránkách nevyskytují vady nebo že nedojde k přerušení provozu, výpadkům nebo nedostupnosti Stránek. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou používáním těchto Stránek Uživateli či třetí osobě v důsledku informací v ní obsažených nebo v důsledku porušení Podmínek. Provozovatel neodpovídá za nesprávné či neodborné použití či interpretaci na Stránkách publikovaných informací.Autorská práva

Obsahem Stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem Stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránky jsou databází ve smyslu ust. § 88 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"). Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí Autorským zákonem. Autorská práva k informacím, článkům a dalším prvkům obsahu Stránek náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a pořizovateli databáze ve smyslu ustanovení § 88 a násl. Autorského zákona. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky včetně jejich jednotlivých částí jinak než pro vlastní potřebu Uživatele.

Dotazy a připomínky, které Uživatel vznese a zadá prostřednictvím Stránek, nejsou s ohledem na charakter Stránek považovány za důvěrné a Provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.Reklamní sdělení

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem č. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Poradna a vyloučení odpovědnosti

Stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky z jiných zdrojů. Provozovatel těchto Stránek v žádném případě nenese odpovědnost za obsah, správnost a aktuálnost jiných webových stránek, na něž je na Stránkách odkazováno.

Provozovatel upozorňuje, že Stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!

Součástí Stránek je i poradna lékaře (dále jen „Poradna"). Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, slouží výhradně jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Provozovatel Uživatelům Stránek důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou lékařskou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto Stránek upozorňuje Uživatele, že neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli či třetím osobám v důsledku použití informací z Poradny.

Dotazy zasílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro Uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Uživatel je povinen v dotazech uvádět jen takové informace, které mohou být dle platných právních předpisů zveřejněny. Uživatel je povinen vyvarovat se zejména uvedení informací, které by mohly identifikovat osobu tazatele nebo obsahovaly citlivé údaje přiřaditelné ke konkrétní osobě. K žádostem Uživatelů o nezveřejnění dotazu nebude přihlíženo.

Poradna kvůli chybějícím diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standartní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující Uživatele.

Provozování Stránek a činnost Provozovatele při provozování Poradny není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách), zejména jejich účelem není posouzení individuálního léčebného postupu, jeho změny nebo doplnění ani konzultace ve věci poskytnutí zdravotních služeb.Klientská zóna

Uživatel se může pro zajištění registrace do programu nad rámec zdravotního pojištění registrovat v rámci klientské zóny (dále jen „Služby“). Pro užívání Služeb je Uživatel povinen se zaregistrovat a uvést pravdivě své údaje – tedy jméno, příjmení, adresu, zdravotní pojišťovnu, číslo bankovního účtu (je-li pro danou Službu vyžadováno).

Registrace se provádí zakoupením klientské karty. Každá klientská karta má vygenerované unikátní číslo, které musí být zadáno na webových stránkách portálu. Následně bude Uživatel vyzván k vyplnění osobních údajů, resp. registračního formuláře. Zadání unikátního čísla karty na webových stránkách portálu, vyplnění a uložení registračního formuláře je oprávněna pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito podmínkami. Bez poskytnutí těchto údajů není možné dokončit registraci, resp. aktivovat portál uživatele.

Pro užívání Služeb platí Obchodní podmínky.Ochrana osobních údajů

Provozovatel Stránek prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Uživatelem Provozovateli Stránek prostřednictvím Stránek jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů (dále společně jen „ZoOÚ“).

Za osobní údaje je považován jakýkoli údaj, který vede k identifikaci subjektu údajů. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Vstupem a používáním Stránek dochází k zpracovávání osobních údajů Provozovatelem, a to na základě plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů Provozovatele jsou k nalezení zde.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Stránek (zejména adresné a popisné údaje) za účelem poskytování plnění smlouvy, pro statistické účely, přímý marketing, jakož i pro zasílání obchodního sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti užíváním Stránek za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Provozovatelem využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných služeb.Šifrování SSL

Veškeré Vámi poskytované osobní údaje budou před přemístěním na naše servery šifrovány protokolem SSL (Secure Sockets Layer), jež patří k nejmodernější bezpečnostní technologii současnosti pro bezpečný přenos dat na internetu.Používání Cookies

Cookies jsou využívány proto, aby byla Vaše návštěva Stránek příjemnější a efektivnější. Cookies jsou malé textové soubory vytvořené v počítači při prohlížení Stránek. Cookies obsahují pouze informace a nemohou být naprogramovány, neobsahují malware a nelze je použít k získání vašich osobních údajů. Většina Cookies Provozovatele jsou aktivní pouze po dobu, kdy Uživatel prochází Stránky, a z počítače budou odstraněny v okamžiku zavření okna prohlížeče. Provozovatel Stránek využívá i takzvané trvalé soubory Cookies, jež mu umožňují rozpoznat počítač (IP adresu) Uživatele při opětovné návštěvě Stránek. Používáním Stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01. dubna 2019